[Χειρόγραφο διαφόρων αναγκαίων μαθημάτων εκ Νεοφύτου ιεροδιακόνου του Πελοποννησίου: Φ. 1-31. Γρηγορίου Θεολόγου Λόγος προς Μικόβουλον, του αυτού, της εις τον Πόντον φυγής και εκείθεν επανόδου. Φ. 32- 53. Εξήγησις Νεοφύτου του ιεροδιακόνου του εξ Εβραίων εις την Ομιλίαν του Μεγάλου Βασιλείου ' καθελώ μου τας αποθήκας και μείζονας οικοδομήσω'. Φ. 54-83. Γραμματικά και λεξικογραφικά. Φ. 84-92. Θεματογραφικές ασκήσεις. Φ. 93-136. Θέματα παραδοθέντα παρά του καθηγητού νεαρού ιεροδιακόνου του Πελοποννησίου κατά τον Γαζέα Θεόδουλον, 1772: Λόγος Γρηγορίου του Θεολόγου εις τον εξομώτην Ιουλιανόν. Φ. 139-149. Του αυτού Λόγος εις τον άγιον ιερομάρτυρα Κυπριανόν. Φ. 149-432. Προμιχαήλου Κρητός του αγιοταφίτου μοναχού Συνεσίου επιστολάι Νικάνδρου. Φ. 434-483. Πλουτάρχου περί του ακούειν : εξήγησις Νεοφύτου ιεροδιακόνου. Φ. 483-512 . Βιβλίον ανεπίγραφον. Φ.513-545. Εγκώμιον εις τον υψηλότατον αυθέντην ματαίων Γκίκα Βοεβόδαν εις την εορτήν του Χριστού Γεννήσεως και 12 έτεροι λόγοι εις διαφόρους ηγεμόνας της Βλαχίας. Φ. 546-577. Εκ της κατά διδάσκαλον Θεόδωρον της περί βασιλείας κατά Συνέσιον λόγου] - Γρηγόριος et al - HLA-2011-717
 
Main fichier(s):