HLA-2011-717


Τίτλος:[Χειρόγραφο διαφόρων αναγκαίων μαθημάτων εκ Νεοφύτου ιεροδιακόνου του Πελοποννησίου: Φ. 1-31. Γρηγορίου Θεολόγου Λόγος προς Μικόβουλον, του αυτού, της εις τον Πόντον φυγής και εκείθεν επανόδου. Φ. 32- 53. Εξήγησις Νεοφύτου του ιεροδιακόνου του εξ Εβραίων εις την Ομιλίαν του Μεγάλου Βασιλείου ' καθελώ μου τας αποθήκας και μείζονας οικοδομήσω'. Φ. 54-83. Γραμματικά και λεξικογραφικά. Φ. 84-92. Θεματογραφικές ασκήσεις. Φ. 93-136. Θέματα παραδοθέντα παρά του καθηγητού νεαρού ιεροδιακόνου του Πελοποννησίου κατά τον Γαζέα Θεόδουλον, 1772: Λόγος Γρηγορίου του Θεολόγου εις τον εξομώτην Ιουλιανόν. Φ. 139-149. Του αυτού Λόγος εις τον άγιον ιερομάρτυρα Κυπριανόν. Φ. 149-432. Προμιχαήλου Κρητός του αγιοταφίτου μοναχού Συνεσίου επιστολάι Νικάνδρου. Φ. 434-483. Πλουτάρχου περί του ακούειν : εξήγησις Νεοφύτου ιεροδιακόνου. Φ. 483-512 . Βιβλίον ανεπίγραφον. Φ.513-545. Εγκώμιον εις τον υψηλότατον αυθέντην ματαίων Γκίκα Βοεβόδαν εις την εορτήν του Χριστού Γεννήσεως και 12 έτεροι λόγοι εις διαφόρους ηγεμόνας της Βλαχίας. Φ. 546-577. Εκ της κατά διδάσκαλον Θεόδωρον της περί βασιλείας κατά Συνέσιον λόγου]
Συγγραφέας:Γρηγόριος, Παναγιώτης Σερβάνου, Ιωάννης Σερβάνου
Φυσική Περιγραφή:χειρόγραφο, χαρτί, μαύρο μελάνι, 577 φύλλα αριθμημένα κατά ενότητες από τα οποία τα πρώτα έχουν καταστραφεί 0,23 Χ 0,17 εκ.
Ημ/νία έκδοσης:[1768-1775
Λέξεις Κλειδιά:Χειρόγραφα, Ελληνικά Χειρόγραφα, Αναγνωστικά, Βασίλειος ο Μέγας, Γρηγόριος Ναζιανζηνός, Συνέσιος ο Κυρηναίος, Νεόφυτος Καυσοκαλυβίτης, Ορθόδοξη Ανατολική Εκκλησία, Κείμενα, Κριτική και ερμηνεία, Χριστιανική λογοτεχνία, Πλούταρχος, Αλληλογραφία, Επιστολές, Ομιλίες, Θεολογία, Επιστολογραφία, Έλληνες λόγιοι, Manuscripts, Greek Manuscripts, Church Fathers, Basil of Caesarea, Gregory of Nazianzus, Synesius, Neophytos Kafsokalyvitis, Letters, Correspondence, Texts, Criticism, interpretation, etc., Speeches, Christian literature, Plutarch, Theology, Orthodox Eastern Church, Greek scholars, Readers , Ελληνική γλώσσα, Μελέτη και διδασκαλία, Διδακτικά βιβλία, Greek language, Study and teaching, Ιωάννης Σερβάνου, ο Τραπεζούντιος, Παναγιώτης Σερβάνου, ο Τραπεζούντιος
Σημειώσεις:Στο φύλλο 137 σώζεται κτητορικο σημείωμα 'Τέλος και των καλών συντελεστών κλέος παρ' εμού Παναγιώτου Σερβάνου του Τραπεζουντίου αψοα (=1771) σωτηρίω έτει εκατομβαιώνος η' φθίνοντος' και στο τέλος των Επιστολών του Συνεσίου, φύλλο 432 'ο γράψας το παρόν Ιωάννης Σερβάνου1768 Οκτωβρίου 7'. Το χειρόγραφο είναι κολοβό (λείπουν τα πρώτα φύλλα), έχει υποστεί φθορές, φέρει παλαιότερες βιβλιοθηκονομικές ενδείξεις και είναι χαρτόδετο. Στα πρώτα φύλλα έχει επικολληθεί ετικέτα με τη ταξινομική ένδειξη '65'. Η καταλογογράφηση βασίστηκε στην καταγραφή του καθηγητή Παπυρολογίας και Παλαιογραφίας του Α.Π.Θ. Αντωνίου Σιγάλα, έτσι όπως αυτή δημοσιεύτηκε στο έργο του : 'Από την Πνευματικήν Ζωήν των Ελληνικών Κοινοτήτων της Μακεδονίας : Αρχεία και βιβλιοθήκαι Δυτικής Μακεδονίας, (βλέπε 'Νάουσα: Βιβλιοθήκη Σωματείου Αργυροπολιτών Πόντου': Χειρόγραφο 65, σελ. 195), Παράρτημα Δ' Τόμου Επετηρίδος Φιλοσοφικής Σχολής, Θεσσαλονίκη, 1939'· στην καταγραφή του δημοδιδασκάλου Γεωργίου Θ. Κανδηλάπτη έτσι όπως αυτή δημοσιεύτηκε στον 28ο τόμο (1965) του περιοδικού της Επιτροπής Ποντιακών Μελετών 'Αρχείον Πόντου', (βλέπε 'Κατάλογος Κωδίκων του Ελληνικού Φροντιστηρίου Αργυρουπόλεως', Χειρόγραφο 34, σελ. 120)· και στην καταγραφή της Αγγελικής Γ. Σκαρβέλη-Νικολοπούλου 'Τα μαθηματάρια των ελληνικών σχολείων της Τουρκοκρατίας', Αθήνα, Σύλλογος προς Διάδοσιν Ωφελίμων Βιβλίων, 1994, Χειρόγραφο 595, σελ. 668. Προσοχή! Τα Πνευματικά Δικαιώματα του Χειρογράφου ανήκουν στην Εύξεινο Λέσχη Ποντίων Νάουσας. Επιτρέπεται η χρήση του ψηφιακού αντιγράφου του για τις προσωπικές εκπαιδευτικές, διδακτικές ή ερευνητικές ανάγκες. Απαγορεύεται η εμπορική αναπαραγωγή χωρίς τη γραπτή άδεια της Ευξείνου Λέσχης Ποντίων Νάουσας. Οποιαδήποτε παραβίαση των παραπάνω όρων ή άλλη μορφή κατάχρησης αυτών θα επιφέρει σοβαρότατες κυρώσεις. Copyright © by The Euxeinos Club of Pont's in Naoussa. Use of the manuscript for educational and non-commercial purposes is free. No part of this material may be stored, modified, lent or reproduced in any form or medium without the permission of The Euxeinos Club of Pont's in Naoussa.
Άδεια χρήσης:Επιτρέπεται η εκτύπωση.
Πλήρες Κείμενο:Fichiers: 010 - PDF 002 - PDF 012 - PDF 003 - PDF 011 - PDF 001 - PDF 007 - PDF 006 - PDF 005 - PDF 004 - PDF 009 - PDF 008 - PDF


 Notice créée le 2011-08-22, modifiée le 2011-08-24


Fichiers:
001 Télécharger le documentPDF File
002 Télécharger le documentPDF File
003 Télécharger le documentPDF File
004 Télécharger le documentPDF File
005 Télécharger le documentPDF File
006 Télécharger le documentPDF File
007 Télécharger le documentPDF File
008 Télécharger le documentPDF File
009 Télécharger le documentPDF File
010 Télécharger le documentPDF File
011 Télécharger le documentPDF File
012 Télécharger le documentPDF File