About Postgraduate Theses
The Postgraduate Theses collection contains all students' theses defended at the institute. The collection starts from 2006.

Postgraduate Theses

Latest additions:
2014-10-21
09:43
Διάκριση δυναμικών καταστάσεων από χαρακτηριστικά χρονοσειρών (2014) / Κουτλής, Χρήστος Δημητρίου [GRI-2014-13119]
Η δυνατότητα χαρακτηριστικών από χρονοσειρές να διακρίνουν καταστάσεις είναι το αντικείμενο μελέτης της παρούσας εργασίας.Δηλαδή όταν έχουμε μία νέα χρονοσειρά να μπορούμε να την κατατάξουμε σε κατηγορία σύμφωνα με την τιμή ενός μέτρου που υπολογίζεται σε αυτήν.Συγκεκριμένα χρησιμοποιήσαμε 540 μέτρα που μπορούν να εφαρμοστούν σε στάσιμες χρονοσειρές και τα επιλέξαμε από τη βιβλιογραφία σε σχετικά θέματα.Τα ελέγξαμε ως προς αυτή τους την ικανότητα με τον δείκτη AUROC.Αυτός ο δείκτης σε κάποιες περιπτώσεις δημιουργεί προβλήματα και εμφανίζει ως καλούς διαχωριστές μέτρα που δεν είναι, γεγονός που αποφύγαμε εφαρμόζοντας προηγουμένως t-test.Η υπολογιστική μελέτη μας έγινε σε δύο σκέλη, πρώτα με προσομοιωτικά δεδομένα του συστήματος Mackey - Glass και ύστερα με πραγματικά δεδομένα από ηλεκτροεγκεφαλογραφήματα.Η μελέτη των προσομοιωτικών δεδομένων έγινε για τις καταστάσεις που προκύπτουν από την τιμή της παραμέτρου Δ που μπορεί να είναι 30, 100, 200, 250 ή 300 και η οποία καθώς αυξάνει, αυξάνει και η πολυπλοκότητα των χρονοσειρών που παράγονται από το σύστημα.Σε αρκετές από τις περιπτώσεις διάκρισης δύο εξ αυτών των καταστάσεων παρατηρήθηκαν τέλειοι διαχωριστές δηλαδή μέτρα που διέκριναν για όλες τις χρονοσειρές από ποια τιμή τις παραμέτρου Δ προερχόταν.Η πιο δύσκολη περίπτωση φάνηκε πως είναι ο διαχωρισμός των καταστάσεων που προκύπτουν από τις τιμές 200 και 250, που και πάλι όμως οι τιμές του AUROC για τα καλύτερα μέτρα κυμαινόταν πολύ κοντά στο 1.Τέλος παρουσιάσαμε τα 20 καλύτερα μέτρα με βάση το μέσο AUROC για όλους τους διαχωρισμούς.Πολλά από τα μέτρα που εμφανίζονταν στα πρώτα 10 στα διαφορετικά σενάρια εμφανίζονταν και στην συνολική προσέγγιση (400 χρονοσειρές ανά κλάση) σε όλες τις περιπτώσεις διαχωρισμού, και φυσικά και στα 20 κατά μέσο όρο καλύτερα, πράγμα που σημαίνει πως είναι συνεπή.Ύστερα ασχοληθήκαμε με την δυνατότητα διάγνωσης της επιληψίας από την ίδια διαδικασία με δεδομένο το σήμα από ένα ηλεκτροεγκεφαλογράφημα (EEG) και κατηγορίες προς διάκριση, υγιής και ασθενής.Έτσι πήραμε σήματα EEG από υγιείς και ασθενείς στους οποίους εφαρμόστηκε διακρανιακός μαγνητικός ερεθισμός αρκετές διαδοχικές φορές.Η διάκριση έγινε για τρεις διαφορετικούς τύπους αναφοράς των EEG(Raw, Common Average, REST) και για τον κάθε ένα από αυτούς υπολογίστηκαν οι καλύτεροι διαχωριστές από τα μέτρα των χρονοσειρών μετά τον ερεθισμό, από τις διαφορές των μέτρων πριν και μετά τον ερεθισμό και από τις σχετικές διαφορές αυτών.Τέλος τα αποτελέσματα έδειξαν πως το κάθε μέτρο από μόνο του στις περισσότερες περιπτώσεις αποτυγχάνει να διακρίνει τον ασθενή από τον υγιή με ευοίωνη εξαίρεση την περίπτωση των PostTMS χρονοσειρών στα δεδομένα Raw.Στις δύο ξεχωριστές αναλύσεις που κάναμε για τα προσομοιωτικά και για τα πραγματικά δεδομένα υπήρξαν κοινά μέτρα που διέκριναν τις διαφορετικές καταστάσεις, μέτρα δηλαδή που έχουν αυτή την ικανότητα γενικώς στις χρονοσειρές με μικρό μήκος. [...]
Fulltext: Download fulltextMain PDF
Detailed record
2014-10-20
14:57
Η παροχή υπηρεσιών από τον ιατρό στον ασθενή σύμφωνα με το Ν. 2251/1994 (όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3587/2007) (2014) / Βουλγαρίδου, Χρυσούλα Κωνσταντίνου [GRI-2014-13118]
Η παρούσα διπλωματική εργασία αφορά την ευθύνη του ιατρού, ως παρόχου υπηρεσιών, έναντι του ασθενούς, ως καταναλωτή, σύμφωνα με το ν.2251/1994 (όπως αυτός τροποποιήθηκε με το ν.3587/2007). [...]
Fulltext: Download fulltextMain PDF
Detailed record
2014-10-20
13:46
Διεπαφές Φορητών Συσκευών και Τεχνολογίες Αλληλεπίδρασης (2014) / Παλάσκας, Αλέξανδρος Ιωάννη [GRI-2014-13117]
Σκοπός της διατριβής αυτής ήταν η μελέτη των διεπαφών φορητών συσκευών και των τεχνολογιών αλληλεπίδρασης. [...]
Fulltext: Download fulltextMain PDF
Detailed record
2014-10-20
13:31
Δόλος και αμέλεια στο παράδειγμα οδικής και θαλάσσιας συγκοινωνίας. Κριτική προσέγγιση των αλλαγών στον Ποινικό Κώδικα και στον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. (2014) / Νούσκαλη, Μαριάνθη Δημητρίου [GRI-2014-13116]
Η διάκριση του ενδεχόμενου δόλου από την ενσυνείδητη αμέλεια αποτελούσε πάντοτε ένα από τα πιο αμφισβητούμενα ζητήματα του ουσιαστικού ποινικού δικαίου [...]
Fulltext: Download fulltextMain PDF
Detailed record
2014-10-20
13:26
Συμβατότητα γεωμετρικών στοιχείων οδικού δικτύου αιολικού πάρκου με την κείμενη νομοθεσία (2014) / Βουλγαράκη, Ευδοξία Γεωργίου [GRI-2014-13115]
παραγωγής ενέργειας με παραγωγή από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αποτελεί άμεση ανάγκη τόσο για την Ελλάδα, όσο και για τις υπόλοιπες χώρες του κόσμου [...]
Fulltext: Download fulltextMain PDF
Detailed record
2014-10-20
13:09
Σχεδίαση και Ανάπτυξη της εφαρμογής QuizIt για την ενίσχυση της μαθησιακής αλληλεπίδρασης στην τάξη με χρήση φορητών τεχνολογιών (2014) / Αδάμ, Δήμητρα Αθανασίου ; Κιουτσιούκη, Δήμητρα Αγαπίου [GRI-2014-13114]
Ελληνική Περίληψη Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται ο σχεδιασμός, η υλοποίηση και η πιλοτική εφαρμογή ενός συστήματος ανατροφοδότησης για φορητές συσκευές Android, που δημιουργήθηκε για να ενισχύσει την ενεργό μάθηση και την αξιολόγηση της συνολικής κατανόησης των μαθητών σε μεγάλες αίθουσες διδασκαλίας [...]
Fulltext: Download fulltextMain PDF
Detailed record
2014-10-20
12:59
Κανονισμός 864/2007 (Ρώμη ΙΙ ) : Η περιβαλλοντική ζημία στο πλαίσιο του άρθρου 7 (2014) / Τήλιου, Παρασκευή Μάρκου [GRI-2014-13113]
Σκοπός της παρούσας διατριβής ήταν η μελέτη του άρθρου 7 του Κανονισμού Ρώμη ΙΙ για την περιβαλλοντική ζημία. [...]
Fulltext: Download fulltextMain PDF
Detailed record
2014-10-20
12:54
Εποχικές μεταβολές σε εδαφικά γνωρίσματα μακροχρόνιου πειράματης λίπανσης σε λιβαδικό οικοσύστημα (2014) / Ευθυμιάδης, Κυριάκος Παντελή [GRI-2014-13112]
Σκοπός της εργασίας ήταν να εξετασθεί, σε δύο δειγματοληψίες εδάφους, στις 16 Νοεμβρίου του 2011 πριν την εφαρμογή των λιπάνσεων και στις 11 Ιανουαρίου 2012, οι επί τρία έτη επιδράσεις της άρδευσης και των προσθηκών αζώτου (Ν) και φωσφόρου (Ρ) σε χημικές, βιολογικές και βιοχημικές ιδιότητες του εδάφους σε τεχνική φυτοκοινότητα που εγκαταστάθηκε το φθινόπωρο του 2008. [...]
Fulltext: Download fulltextMain PDF
Detailed record
2014-10-20
11:17
Μελέτη της δομής και της βιολογικής δράσης σύμπλοκων ενώσεων του νικελίου και του ψευδαργύρου με μη-στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα (2014) / Τόττα, Ξανθίππη Ευστρατίου [GRI-2014-13111]
Στην παρούσα μεταπτυχιακή εργασία πραγματοποιήθηκε η σύνθεση και η μελέτη της δομής και βιολογικών ιδιοτήτων των ουδέτερων μονοπυρηνικών και πολυπυρηνικών συμπλόκων του νικελίου και ψευδαργύρου με ligands τα ΜΣΑΦ (HL) tolfenamic acid (= Htolf), mefenamic acid (=Hmef) και naproxen (=Hnap), παρουσία υποκαταστατών όπως η (πυριδίνη (=py), η (1,10-φαινανθρολίνη (=phen), η 2,2΄-διπυριδυλαμίνη (=bipyam) η 2,2΄-διπυριδίνη (=bipy)), η CH3OH, το H2O και η 2,2΄-διπυριδυλο κετονοξίμη (=Hpko). [...]
Fulltext: Download fulltextMain PDF
Detailed record
2014-10-20
11:03
Επίδραση της αναγωγής των δρυοδασών στη διατήρηση της βιοποικιλότητας (2014) / Κεχαγιά, Πελαγία-Θεοδώρα Κωνσταντίνου [GRI-2014-13110]
Ο σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν: α) να μελετήσει τις διαφορές στα χαρακτηριστικά της ποικιλότητας δομής, της αύξησης και της δυναμικής εξέλιξης μεταξύ των πρεμνοφυών δασών της φυλλοβόλου δρυός (Q. [...]
Fulltext: Download fulltextMain PDF
Detailed record