PhD Theses

Últimas adquisiciones:
2015-02-27
12:01
Σύγκριση των δράσεων της ατενολόλης και των νεότερων β-αποκλειστών στις ελαστικές ιδιότητες της αορτής υπερτασικών ασθενών (2014) / Κουμαράς, Χαράλαμπος Σ. [GRI-2015-14049]
Στη μελέτη εντάχθηκαν 72 ενήλικες ασθενείς (ηλικίας 47,6 ± 10,6 ετών, 68,1% άνδρες) με ανεπίπλεκτη, ιδιοπαθή αρτηριακή υπέρταση (ΑΥ) και μέση τιμή συστολικής ΑΠ (ΣΑΠ) 140-180 mmHg ή/και μέση τιμή διαστολικής ΑΠ (ΔΑΠ) 90-110 mmHg, που εξετάσθηκαν στη Β' Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) στο Γενικό Νοσοκομείο «Ιπποκράτειο», καθώς και 20 υγιείς ενήλικες (ηλικίας 40 ± 8,9 ετών, 65% άνδρες) με ΣΑΠ < 140 mmHg και ΔΑΠ < 90 mmHg [...]
Fulltext: Download fulltextMain PDF
Registro completo
2015-02-26
13:19
Investigation of atmospheric ozone with remote sensing spectroscopy (2015) / Φράγκος, Κωνσταντίνος Γ. [GRI-2015-14029]
Η παρούσα διδακτορική διατριβή επικεντρώνεται στη μελέτη της ολικής στήλης του όζοντος με μεθόδους φασματοφωτομετρικής τηλεπισκόπησης. [...]
Fulltext: Download fulltextMain PDF
Registro completo
2015-02-26
12:06
The fossil chelonians of Greece: systematics – evolution – stratigraphy - palaeoecology (2015) / Βλάχος, Ευάγγελος Χρ. [GRI-2015-14022]
Η παρούσα διατριβή διαπραγματεύεται την περιγραφή των απολιθωμένων χελωνών της Ελλάδας, εστιάζοντας στη λεπτομερή περιγραφή χιλιάδων δειγμάτων που προέρχονται από περισσότερες από 40 θέσεις, με πολλά νέα δείγματα αλλά και σχεδόν όλα που είχαν προηγουμένως δημοσιευτεί. [...]
Fulltext: Download fulltextMain PDF
Registro completo
2015-02-25
11:02
Επιδημιολογική – κλινική – παθοφυσιολογική μελέτη της περιφερικής νευρίτιδας σε ασθενείς με λοίμωξη από τον ιό της επίκτητης ανοσοανεπάρκειας του ανθρώπου (2014) / Νικολαϊδης, Ιωάννης Π. [GRI-2015-13994]
Η λοίμωξη με τον ιό της επίκτητης ανοσοανεπάρκειας του ανθρώπου, αποτελεί ένα παγκόσμιο πρόβλημα το οποίο από το 1983, παρουσιάζει συνεχώς αυξητική τάση. [...]
Fulltext: Download fulltextMain PDF
Registro completo
2015-02-25
10:45
Περιφερικές μικροεμβολές κατά την αγγειοπλαστική σε ασθενείς με σταθερή και ασταθή στηθάγχη (2014) / Καρακύριου, Μαρία Κ. [GRI-2015-13989]
Οι διαδερμικές ενδoαγγειακές παρεμβάσεις στα στεφανιαία αγγεία και τα φλεβικά μοσχεύματα στα πλαίσια αντιμετώπισης της ισχαιμικής νόσου του μυοκαρδίου, προκαλούν μηχανικό τραυματισμό και θρυμματισμό αθηρωματικών πλακών, φαινόμενο που μπορεί να οδηγήσει σε περιφερικές μικροεμβολές. [...]
Fulltext: Download fulltextMain PDF
Registro completo
2015-02-24
11:29
Κυστεοειδές οίδημα ωχράς μετά από φακοθρυψία δι’ υπερήχων: ο ρόλος της εκλυόμενης ενέργειας και της υαλοειδοαμφιβληστροειδικής συνάφειας (2015) / Αναστασιλάκης, Κωνσταντίνος Δ. [GRI-2015-13985]
Σκοπός: Να μελετηθούν οι μετεγχειρητικές διακυμάνσεις του πάχους ωχράς με τη βοήθεια τομογραφίας οπτικής συνοχής φασματικού πεδίου (SD-OCT) και να διερευνηθούν πιθανοί συσχετισμοί ανάμεσα στην επίπτωση εμφάνισης μετεγχειρητικού οιδήματος ωχράς (ME), την αθροιστική εκλυόμενη κατά την φακοθρυψία ενέργεια (CDE) και την κατάσταση της υαλοειδοαμφιβληστροειδικής επιφάνειας. [...]
Fulltext: Download fulltextMain PDF
Registro completo
2015-02-24
07:53
Ανάπτυξη αυτοματοποιημένων μεθόδων τηλεπισκόπησης για την εκτίμηση ξυλώδους όγκου δασικών οικοσυστημάτων (2015) / Στουρνάρα, Παναγιώτα Ν. [GRI-2015-13984]
Η γνώση των δασικών παραμέτρων είναι απαραίτητη για την παρακολούθηση και τη διαχείριση των δασικών οικοσυστημάτων. [...]
Fulltext: Download fulltextMain PDF
Registro completo
2015-02-24
07:46
Nano-scale Multi-Gate MOSFETs : compact models for the drain current and noise for development of automated design tools of nano-electronics (2014) / Φασαράκης, Νικόλαος Κ. [GRI-2015-13983]
Fundamental goal of this dissertation is to develop compact models for the drain current and trans-capacitances of nano-scale multi-gate (MG) MOSFETs valid in all regions of operation. [...]
Fulltext: Download fulltextMain PDF
Registro completo
2015-02-24
07:34
Micro- and Nano-structural characterization of silicon carbide (SiC) and related materials, for power devices, using Transmission Electron Microscopy (TEM) (2015) / Chandran, Narendraraj [GRI-2015-13982]
Η παρούσα διατριβή πραγματεύεται τον Μικρο- και Νανο-δομικό χαρακτηρισμό του Ανθρακοπυριτίου (SiC) για ημιαγωγικές διατάξεις ισχύος, με τη χρήση Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας Διέλευσης (TEM). [...]
Fulltext: Download fulltextMain PDF
Registro completo
2015-02-20
14:41
Η αλληλεπίδραση μεταξύ πεποιθήσεων, φύλου και κοινωνικοπολιτισμικού πλαισίου στην εκδήλωση και αξιολόγηση της μουσικής συμπεριφοράς κατά το μάθημα της μουσικής (2014) / Κατσώχη, Χαρίκλεια Κ. [GRI-2015-13981]
Το θέμα της παρούσας ποιοτικής έρευνας είναι η διερεύνηση των πεποιθήσεων των εφήβων μαθητών δύο διαφορετικών τύπων δημόσιου σχολείου, Γενικών Γυμνασίων και Μουσικών Σχολείων για το μάθημα της μουσικής στο Δημοτικό και το Γυμνάσιο και των μουσικών εμπειριών τους μέσα από τη συμμετοχή σε σχολικά μουσικά σύνολα. [...]
Fulltext: Download fulltextMain PDF
Registro completo