IKEECONF

Últimas adquisiciones:
2014-01-11
18:08
Το περιοδικό του Μανόλη Αναγνωστάκη "Κριτική"(1959-1961). Η αδέσμευτη φωνή μιας γενιάς / Bakogiannis, Mich. G. ; Μπακογιάννης, Μιχ. Γ. [IKEECONF-2014-001]
Με βάση προγενέστερες εργασίες του συγγραφέα, τονίζεται ο ιδεολογικά αδέσμευτος χαρακτήρας του περιοδικού "Κριτική" (1959-1961), στοιχείο που προώθησε σε σημαντικό την ανανέωση του μεταπολεμικού κριτικού λόγου..
Presented at: Πρώτη μεταπολεμική γενιά στην ποίηση της Θεσσαλονίκης: Αναγνωστάκης – Κύρου – Θασίτης, Θεσσαλονίκη [05/12/2009-05/12/2009]
Registro completo
2013-10-18
12:57
Re-experience the City of Thessaloniki through Soundscapes / Karapostoli, Aimilia ; Tsinikas, Nikolaos P. [IKEECONF-2013-117]
One of the biggest problems in Greek contemporary cities is environmental noise [...]
Presented at: EcHoPolis Conference, Αθήνα, Ελλάδα [29/09/2013-03/10/2013]
Conference URL: http://www.event2013.sd-med.org/el/ (External Link)

Registro completo
2013-10-03
11:17
Ο ρόλος των βοηθητικών συνθηκών στη διαχείριση των υπόγειων νερών με μαθηματικά μοντέλα / Καβαλιεράτου, Σοφία ; Μπαμπατζιμόπουλος, Χρήστος [IKEECONF-2013-116]
Η κατάρτιση σχεδίων διαχείρισης ενός υδροφορέα στηρίζεται σε μαθηματικά μοντέλα προσομοίωσης της λειτουργίας του [...]
Presented at: 8ο Εθνικό Συνέδριο Γεωργικής Μηχανικής "Η Γεωργική Μηχανική μοχλός ανάπτυξης του αγροτικού τομέα", Βόλος, Ελλάδα [25/09/2013-26/09/2013]
Fulltext: Download fulltextMain PDF
Registro completo
2013-09-22
17:56
Oι τρέχουσες αλλαγές στην κοινή νεοελληνική / Μακρή-Τσιλιπάκου, Μαριάνθη [IKEECONF-2013-115]
Σύνοψη, αξιολόγηση και ερμηνεία των δυνάμει κοινωνιογλωσσικών αλλαγών που ενεργοποιήθηκαν κατά την περίοδο της μεταπολίτευσης. [...]
Presented at: 14th International Symposium on the Description and/or Comparison of English and Greek, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα [20/04/2000-22/04/2000]
Registro completo
2013-09-06
21:30
Gender and corporate discourse / Kessapidou, Sevasti ; Makri-Tsilipakou, Marianthi [IKEECONF-2013-114]
This study of gender and corporate discourse investigates the extent to which Greek women managers utilize a female-related facilitative or personal style, as opposed to their male counterparts who are believed to use a more directive, depersonalized and commanding one. [...]
Presented at: Third International Conference of the Hellenic Association for the Study of English: The Other Within , Θεσσαλονίκη, Ελλάδα [07/05/1998-10/05/1998]
Registro completo
2013-09-06
21:07
Απλώς ένα ερωτηματολόγιο!; (2001) / Μακρή-Τσιλιπάκου, Μαριάνθη [IKEECONF-2013-113]
H ανάγκη σύνταξης ενός ερωτηματολογίου ρουτίνας, με στόχο τη συλλογή στοιχείων σχετικών με την ελληνομάθεια των μαθητικών πληθυσμών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στις Παρευξείνιες χώρες ―τα οποία με τη σειρά τους θα χρησίμευαν στο σχεδιασμό αναλυτικού προγράμματος και εκπαιδευτικού υλικού―, θέτει επί τάπητος μια σειρά από καίρια ζητήματα που αφορούν σε διάφορες αφανείς, αλλά εξαιρετικά κρίσιμες, όψεις μιας τέτοιας κατασκευής, η οποία γενικώς θεωρείται ‘εύκολη’. [...]
Presented at: 12o Διεθνές Συνέδριο, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα [09/12/1999-12/12/1999]
Registro completo
2013-09-03
16:48
Όψεις της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στη Ρωσία, Ουκρανία και Γεωργία (2000) / Μακρή-Τσιλιπάκου, Μαριάνθη ; Χατζηπαναγιωτίδη, Άννα ; Chatzipanagiotidi, Anna [IKEECONF-2013-112]
Παρουσιάζονται και αξιολογούνται τα σπουδαιότερα ευρήματα τα οποία προέκυψαν από την επεξεργασία των στοιχείων που συνελέγησαν σχετικά με την ελληνομάθεια στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια των χωρών της Παρευξείνιας ζώνης. [...]
Presented at: ∆ιεθνής ∆ιηµερίδα µε θέµα τη ∆ιδασκαλία της Ελληνικής ως ∆εύτερης/Ξένης Γλώσσας: Αρχές-Προβλήµατα-Προοπτικές, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα [02/04/1999-03/04/1999]
Registro completo
2013-09-03
16:26
Νεοελληνική και ξενόγλωσσες μονάδες : δανεισμός ή αλλαγή κώδικα; (1999) / Μακρή-Τσιλιπάκου, Μαριάνθη [IKEECONF-2013-111]
Περαιτέρω διερεύνηση και εμβάθυνση στο φαινόμενο της επαφής νεοελληνικής και ξένων γλωσσών. [...]
Presented at: Γ' Διεθνές Γλωσσολογικό Συνέδριο για την Ελληνική Γλώσσα, Αθήνα, Ελλάδα [25/09/1997-27/09/1997]
Registro completo
2013-08-30
20:58
Ένταξη ή αποκλεισμός; Ο ρόλος των εκπαιδευτικών (2008) / Μητακίδου, Χριστοδούλα [IKEECONF-2013-110]
Η εργασία αυτή επικεντρώνεται στο ρόλο των εκπαιδευτικών στη ένταξη παιδιών μειονοτήτων στην τυπική εκπαίδευση [...]
Presented at: Αποδοχή και αποκλεισμός: Διαδικασίες ένταξης προσώπων και ιδεών στο χώρο της εκπαίδευσης , Θεσσαλονίκη [07/12/2007-08/12/2007]
Conference URL: http://roma.eled.auth.gr/en/node/101 (External Link)

Registro completo
2013-08-30
20:47
Εκπαίδευση και βιώσιμη ανάπτυξη : ο ρόλος της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης (2007) / Ταμουτσέλη, Κωνσταντία ; Μητακίδου, Χριστοδούλα [IKEECONF-2013-109]
Οι θέσεις που διατυπώνονται για την αειφορική ή βιώσιμη ανάπτυξη συνδέουν την επίτευξή της με την κοινωνική συμμετοχή στη διαχείριση του περιβάλλοντος [...]
Presented at: Πρόγραμμα Jean Monnet: Προστασία, αποκατάσταση και βιώσιμη ανάπτυξη του φυσικού και του πολιτιστικού περιβάλλοντος στην Ευρώπη, Βέροια, Ελλάδα [30/11/2007-1/12/2007]
Conference URL: http://www.e-ecology.gr/EventView.asp?event_id=462 (External Link)

Registro completo