Οδοντιατρική Σχολή

Πρόσφατες προσθήκες:
2012-11-30
14:09
Discovery of biomarker combinations that predict periodontal health or disease with high accuracy from GCF samples based on highthroughput proteomic analysis and mixed-integer linear optimization / Baliban, R. C. ; Σακελλάρη, Δήμητρα ; Sakellari, D. ; Li, Z. ; et al [IKEEART-2012-173]
Aim: To identify optimal combination(s) of proteomic based biomarkers in gingival crevicular fluid (GCF) samples from chronic periodontitis (CP) and periodontally healthy individuals and validate the predictions through known and blind test sets. [...]
Published in: Journal of Clinical Periodontology (ISSN:03036979), [2012] , DOI:10.1111/jcpe.12037(External Link)
Αναλυτική εγγραφή
2012-11-22
09:16
Συμβολή της συστηματικής και τοπικής χορήγησης αντιμικροβιακών παραγόντων στη μη χειρουργική περιοδοντική θεραπεία / Sakellari, Dimitra ; Σακελλάρη, Δήμητρα [IKEEART-2012-156]
Published in: Περιοδοντολογικά Ανάλεκτα (ISSN:11053054), vol.18 [2007] p.77-100
Αναλυτική εγγραφή
2012-11-20
23:30
Οι μικροβιακές κοινότητες των υποουλικών βιοϋμένων / Sakellari, Dimitra ; Σακελλάρη, Δήμητρα ; Teles Ricardo [IKEEART-2012-155]
Οι πρόσφατες τεχνολογικές εξελίξεις δημιούργησαν νέες προοπτικές στον προσδιορισμό των αιτιολογικών παραγόντων των περιοδοντικών νόσων. [...]
Published in: Περιοδοντολογικά Ανάλεκτα (ISSN:11053054), vol.21 no.4 [2010] p.1-15
Αναλυτική εγγραφή
2012-11-01
12:35
Βιοϋμένιο (Βιοφίλμ) και αντιβιοτικά / Sakellari, Dimitra ; Σακελλάρη, Δήμητρα ; Κωνσταντινίδης, A. [IKEEART-2012-149]
Σκοπός της βιβλιογραφικής ανασκόπησης αυτής ήταν η αναλυτική παρουσίαση των πρόσφατων δεδομένων που αφορούν την επίδραση των αντιμικροβιακών παραγόντων και κυρίως των αντιβιοτικών, στο υποουλικό βιοφίλμ (βιουμένιο) και άλλαξαν την προσέγγιση θεραπευτικής προσέγγισής τους. [...]
Published in: Ελληνικά Στοματολογικά Χρονικά (ISSN:10114181), vol.47 [2003] p.689-696
Αναλυτική εγγραφή
2012-10-31
11:00
Αντιβιοτική χημειοπροφύλαξη στην οδοντιατρική: είναι επιστημονικά τεκμηριωμένη; oδηγίες για ασθενείς υψηλού κινδύνου / Sakellari, Dimitra ; Σακελλάρη, Δ. [IKEEART-2012-148]
Σκοπός της μελέτης αυτής ήταν η διερεύνηση της επίδρασης στοματόπλυσης 0.0125% χλωρεξιδίνης και 0.55% φαινοξυαιθανόλης στις κλινικές και μικροβιολογικές παραμέτρους ασθενών με χρόνια περιοδοντίτιδα, στη φάση της υποστηρικτικής θεραπείας. [...]
Published in: Ελληνικά Στοματολογικά Χρονικά (ISSN:10114181), vol.47 [2003] p.557-566
Αναλυτική εγγραφή
2012-10-25
09:51
Clinical, radiographic, microbiological, and immunological outcomes of flapped vs. flapless dental implants: a prospective randomized controlled clinical trial / Tsoukaki, M. ; Kalpidis, C. ; Sakellari, D. ; Tsalikis, L. ; et al [IKEEART-2012-147]
Objectives: The objective of this study was to compare the placement of flapped vs. [...]
Approved for publication in: Clinical Oral Implants Research (ISSN:09057161), [2012] , DOI:10.1111/j.1600-0501.2012.02503.x(External Link)
Αναλυτική εγγραφή
2012-10-24
13:15
Crestal bone resorption after the application of two periodontal surgical techniques / Kyriazis, T. ; Gkrizioti, S. ; Mikrogeorgis, G. ; Tsalikis, L. ; et al [IKEEART-2012-146]
Aim: To radiographically assess, by means of digital subtraction radiography, crestal bone loss following two periodontal surgical techniques, over a period of 6 months. [...]
Published in: Journal of Clinical Periodontology (ISSN:03036979), vol.39 no.10 [2012] p.971–978, DOI:10.1111/j.1600-051X.2012.01928.x(External Link)
Αναλυτική εγγραφή
2012-10-24
12:10
Free soluble receptor activator of nuclear factor-kb ligand in gingival crevicular fluid correlates with distinct pathogens in periodontitis patients. / Sakellari, D. ; Σακελλάρη, Δήμητρα ; Menti, S. ; Konstantinidis, A. [IKEEART-2012-144]
Aim: The aim of the experiment was to investigate the levels of free soluble receptor activator of nuclear factor-kb ligand (sRANKL) in periodontal health and disease and their correlations to clinical parameters and important periodontal pathogens. [...]
Published in: Journal of Clinical Periodontology (ISSN:03036979), vol.35 no 11 [2008] p.938–943 , DOI:10.1111/j.1600-051X.2008.01314.x(External Link)
Αναλυτική εγγραφή
2012-10-24
12:06
Real-time polymerase chain reaction quantification of Epstein–Barr virus in chronic periodontitis patients. / Konstantinidis, A. ; Sakellari, D. ; Papa, A. ; Antoniadis, A. [IKEEART-2012-143]
Background: Although herpes viruses have been implicated in the pathogenesis of chronic and aggressive periodontitis, few data in the literature refer to quantification of these viruses in periodontal sites, especially in relation to serological findings. [...]
Published in: Journal of Periodontal Research (ISSN:00223484), vol.40 no 4 [2005] p.294–298, DOI:10.1111/j.1600-0765.2005.00796.x(External Link)
Αναλυτική εγγραφή
2012-10-24
12:02
Periodontal conditions and subgingival microflora in Down syndrome patients / Sakellari, D. ; Σακελλάρη, Δήμητρα ; Arapostathis, K. N. ; Konstantinidis, A. [IKEEART-2012-142]
Objectives: The periodontal conditions and the subgingival microflora of children, adolescents and young adults (8–28 years old) with Down syndrome were investigated in the present cross-sectional study and compared with those of healthy individuals and subjects with cerebral palsy. [...]
Published in: Journal of Clinical Periodontology (ISSN:03036979), vol.32 no [2005] p.684–690, DOI:10.1111/j.1600-051X.2005.00737.x(External Link)
Αναλυτική εγγραφή